Revista de supervizare
Doneaza 2% din impozit

„Adevărul se trăieşte, nu se învaţă academic“
Herman Hesse,
Jocul cu mărgele de sticlă
(Das Glasperlenspiel, 1943)
European Journal for Supervision and Coaching
Editia 1 / Noiembrie 2017

 • ECVision: A Momentum of Professionalization for Supervision and Coaching
 • Supervision and coaching in schools in South Tyrol
 • Reflective learning as a key quality component of teaching supervision
citeste mai mult...


Statutul asociatiei
STATUTUL
ASOCIAŢIEI SUPERVIZORILOR DIN ROMÂNIA

Cap. I. Dispoziţii generale

Art.1 „Asociaţia Supervizorilor din România ( in continuare ASR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari. Art.2 Scopul ASR este acela de a susţine şi promova dezvoltarea supervizarii ca disciplina si ocupatie profesionala, având ca finalitate creşterea calităţii vieţii şi a eficienţei activităţilor de protectie sociala, economice, de optimizare a managementului de asistenta sociala si psihologica sau alte domenii. Asociatia nu doreste sa implementeze o activitate paralela profesiilor liberale care se supun reglementarilor asociatiilor profesionale de breasla si colegiilor profesionale sau sa promoveze principii incompatibile cu prevederile de supervizare prevazute in legi care sunt adoptate si implementate ci doreste sa promoveze un principiu de calitate si sa institutionalizeze o practica care solicita formare specializata, experienta si se doreste a deveni ocupatie cu standarde minime de calitate si prevederi de excelenta.


 Art.3 Obiectivele Asociaţiei Supervizorilor din România sunt:

 

 1. promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională,
 2. organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale,
 3. promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative,
 4. stimularea schimburilor şi contactelor ştiinţifice interne şi internaţionale,
 5. promovarea supervizarii ca activitate de igiena mintala si profesionala la locul de munca, ca si modalitate de crestere a calitatii actului social si de optimizare a calitatii muncii;
 6. promovarea supervizarii ca si conditie a implementarii unor servicii de calitate catre populatie;
 7. promovarea unor programe de formare specializata in domeniul supervizarii;
 8. derularea unor programe de formare in supervizare sau acordarea de suport tehnic institutiilor de invatamant care doresc sa deruleze astfel de programe;
 9. asocierea la miscarea europeana de supervizare si inscrierea in Asociatia Europeana a Supervizorilor (Asociatia Europeana a Organizatiilor Nationale a Supervizorilor – ANSE)
 10. promovarea Supervizarii ca ocupatie in COR
 11. promovarea comunicarii interprofesionale si a interdisciplinaritatii;
 12. promovarea si diseminarea conceptului de supervizare si a diferitelor forme de aplicabilitate pe care le imbraca in diferite domenii de activitate;
 13. dezvoltarea unor standarde si a unui curriculum de formare in supervizare; 
 14.  promovarea comunicarii cu alte organizatii de supervizare din Europa sau internationale si contribuirea la dezvoltarea bazei teoretice si a metodologiei de supervizare in Europa.
 15. Promovarea coaching-ului si a interventiei de optimizare in activitatile de resursa umana.

 

Art.4 Conceptul de supervizare

 

Supervizarea este un demers de analiza a practicii profesionale si a elementelor de context profesional pentru angajati si personalul executiv al unei institutii sau pentru cei care desfasoara o anumita activitate profesionala. Este centrata pe medii de munca fiind orientata catre atributii profesionale specifice.

 

Obiect al supervizarii sunt elementele de management al activitatii si interactiunile cu:

 

a.     clientii serviciilor, studentii, etc;

b.     colegii de munca si superiorii;

 

precum si interactiunile si demersurile referitoare la:

 

a.     organizatie si contextul profesional;

b.     contextul social al activitatii profesionale;

c.     cerintele de baza si misiunea organizatiei.

 

Supervizarea se desfasoara individual, in grup, in echipa in interiorul sau exteriorul organizatiilor.

 

Art 4.1 Grupul tinta al supervizarii


Supervizarea este orientata catre specialistii din domeniile asistenta sociala, pedagogie, educatie, psihologie, domeniul spiritual, justitie, medicina, administratie, media, economie, cercetare, stiinta si tehnologie.  Prin specialisti intelegem si echipe profesionale pentru care se pot organiza activitati de coaching si optimizare, cresterea randamentului, team building, se pot urmarii obiective de dezvoltare a resurselor umane.

Art 4.2 Formarea supervizorilor

 

Formarea supervizorilor se desfasoara in cadrul unor programe de specialitate desfasurate in baza unui curriculum avizat de ASR pregatirea fiind de tip Master. Ceea ce se doreste nu este doar institutionalizarea acestui tip de pregatire ci doar promovarea supervizarii ca disciplina ocupationala si competenta pentru care sunt necesare anumite demersuri de pregatire si experienta de comunicare si consiliere. In acelasi timp exista anumite conditii in care se desfasoara pregatirea in cele trei dimensiuni de dezvoltare a competentei: pregatirea teoretica, experienta practica si dezvoltarea personala. Astfel, pentru supervizare este necesara desfasurarea unui numar minim de 100 de ore de supervizare sub directa indrumare a unui supervizor experimentat sau acreditat. In aceeasi masura, dezvoltarea personala impiedica exprimarea distorsionanta a mecanismelor de aparare ale supervizorului si in acelasi timp dezvolta capacitatea de explorare a sinelui precum si o atitudine potrivita contextului de comunicare empatica.  

Art 4.3 Activitatile asociatiei

 • Servicii catre membrii unei organizatii, angajati, manageri
 • Adunarea generala
 • Congrese
 • Intalniri ale grupurilor regionale
 • Implicare in analiza activitatii pentru a asigura calitatea serviciului;
 • Implicare si angajament din partea supervizorilor astfel incat sa fie asigurat un proces de supervizare de inalta calitate
 • Publicarea „Revistei Romane de Supervizare” si a unui newsletter cu privire la activitatea organizatiei.
 • „Catalogul supervizorilor” din Romania in care se gasesc numele supervizorilor acreditati
 • Coaching pentru companii, optimizare resurse umane
 • Activitati de team building in-house pentru membrii sau la cerere pentru diverse grupuri profesionale, companii.

Art.5 Asociaţia va putea înfiinţa, cu aprobarea adunării generale, societăţi comerciale şi va desfăşura activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.


Art.6 Denumirea asociaţiei este „Asociaţia Supervizorilor din România”, numită în continuare „Asociaţie”.


Art.7 Sediul Asociaţiei Supervizorilor din România este Str.Campia Libertatii nr.37, BL IC3, Sc.1, Ap. 117, sector 3, Bucuresti

 

Art.8  Asociaţia se constituie pe durată nelimitată


Art.9 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ____________ lei (Contravaloarea a _________salarii minime pe economie).


Cap. II Membri


Art. 10 Asociaţia Supervizorilor din România se compune din membri plini, membri asociaţi, şi membri de onoare.


Art. 11  Dobândirea calităţii de membru plin  şi membru asociat se face prin îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. depunerea documentaţiei de înscriere in conformitate cu regulamentul de înscriere, elaborat de Consiliul director
 2. aprobarea in Consiliul director
 3. plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs

Art.12 Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului director, ca o recunoaştere a meritelor excepţionale în plan profesional şi ştiinţific, afirmate pe plan naţional şi internaţional, precum şi a contribuţiei deosebite aduse la atingerea obiectivelor  ASR.


Art.13 Pierderea calităţii de membru se face în următoarele condiţii:

 1. cerere scrisă adresată de către membru Consiliului director.
 2. neplata cotizaţiei timp de doi ani consecutiv
 3. în cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse asociaţiei, prin aprobare de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului director

Art. 14 Drepturile membrilor plini:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, drept condiţionat de îndeplinirea la zi a obligaţiei de plată a cotizaţiei.
 2. să participe, fără restricţii sau discriminări, la manifestările organizate şi să beneficieze de toate oportunităţile puse la dispoziţie de către asociaţie membrilor săi.
 3. să sesizeze organele de conducere, în situaţiile în care apreciază că interesele lor ca membri ai asociaţiei, au fost lezate.

Art.15 Drepturile membrilor asociaţi:

 1. să participe, fără restricţii sau discriminări, la manifestările organizate şi să beneficieze de toate oportunităţile puse la dispoziţie de către asociaţie membrilor săi.
 2. să sesizeze organele de conducere, în situaţiile în care apreciază că interesele lor ca membri ai asociaţiei, au fost lezate.

Art. 16 Obligaţiile membrilor plini şi ale membrilor asociaţi:

 1. sa respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere
 2. membrii plini plătesc o cotizaţie anuală fixată de Consiliul director
 3. membrii asociaţi plătesc o cotizaţie echivalentă cu 50% din cotizaţia membrilor plini
 4. sa achite cotizaţia anuala în termenul şi condiţiile fixate de Consiliul director

Art.17 Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie, au aceleaşi drepturi ca şi membrii plini, cu excepţia dreptului de vot, şi nu pot fi aleşi în organele de conducere.


Capitolul III. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei:


Art. 18 Veniturile asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale
 3. venituri realizate din activităţi economice directe: editare şi difuzare de materiale profesional ştiinţifice, activităţi din sfera educaţiei permanente.  
 4. donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii
 5. alte venituri, în condiţiile legii

Cap. IV Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

 

Art.19 Organele asociaţiei sunt:

 1. Adunarea generală
 2. Consiliul director
 3. Comisia de cenzori
 4. Trezorierul

Adunarea generală


Art. 20 Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, şi se întruneşte o dată pe an, în sesiune ordinară, sau la nevoie în sesiune extraordinară.


Art. 21 În pregătirea Adunării generale, Consiliul director va transmite tuturor membrilor, prin poştă cu confirmare de primire, ordinea de zi şi problemele supuse la vot.


Art. 22 Adunarea generală se consideră constituită cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii asociaţiei cu drept de vot. Dacă la data primei convocări nu se întruneşte cvorumul, Consiliul director reprogramează adunarea generală în termen de maxim 30 de zile calendaristice. La acest termen cvorumul statutar este de ¼ din membrii cu drept de vot. Prin „prezenţă” se consideră prezenţa fizică sau existenţa unui document olograf care exprimă voinţa de vot în legătură cu documentele supuse aprobării.


Art. 23 Votul în adunarea generală se exprimă individual. Membrii care nu participă îşi pot exprima votul în scris, prin poştă. O hotărâre se consideră aprobată prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.


Art.24 Atribuţiunile adunării generale sunt următoarele:

 1. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei
 2. aprobă modificările la statut
 3. alege Consiliul director
 4. alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general al asociaţiei
 5. aprobă solicitările şi încheie protocoalele de afiliere
 6. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil
 7. aprobă cuantumul cotizaţiei anuale
 8. alege Consiliul director al asociaţiei
 9. alege Comisia de cenzori
 10. aprobă propunerile de excludere din asociaţie
 11. aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare
 12. aprobă raportul anual de venituri si cheltuieli.

Consiliul director


Art.25 Consiliul director este alcătuit din 5 membri, aleşi pentru un mandat de patru ani, cu drept de realegere pentru al doilea mandat consecutiv. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general, fac parte de drept din consiliul director.

 

 

Presedinte Dl. Ionescu Ovidiu

Prim-vicepresedinte:  Dna Ana Muntean

Vicepresedinte:          Dna. Lavric Mirela Carmen

Secretar                     Dna.  Kakso Erika


Art.26 Atribuţiunile Consiliului director
a.      elaborează programul de activitate anual şi de perspectivă al asociaţiei
b.      propune şi urmăreşte realizarea bugetului anual al asociaţiei
c.      propune şi urmăreşte politica de personal şi organigrama asociaţiei
d.      convoacă adunarea generală şi elaborează ordinea de zi a acesteia
e.      organizează alegerile
f.       aprobă cererile de înscriere în asociaţie
g.      propune nivelul cotizaţiei anuale pentru membrii plini
h.     face propuneri pentru excluderea din asociaţie sau de încetare a afilierii
i.      aprobă înfiinţarea de secţiuni, grupuri de lucru sau comisii
j.      numeşte trezorierul

k.     implementeaza strategia asociatiei

 


Art. 27 Preşedintele este ales de Adunarea generală, cu votul majorităţii simple, pentru un mandat de patru  ani, cu drept de realegere pentru al doilea mandat consecutiv. Atribuţiunile sale sunt:


a.      convoacă şi prezidează şedinţele consiliului director
b.      reprezintă asociaţia în raporturile cu alte asociaţii, instituţii sau organizaţii
c.      este responsabil cu conducerea operativă a asociaţiei.


Art.28 Vicepreşedintele este ales de Adunarea generală, prin majoritate simplă de voturi, pentru un mandat de patru ani, cu drept de realegere consecutivă pentru încă un mandat, şi are următoarele atribuţiuni:


a.      Preia sarcinile preşedintelui la cererea acestuia, sau în situaţia in care este indisponibil. Dacă interimatul funcţiei de preşedinte depăşeşte sase luni / un an, acesta devine de drept preşedintele asociaţiei, până la expirarea mandatului. Preluarea mandatului de către vicepreşedinte se face prin hotărârea Consiliului director, pe baza unei solicitări scrise din partea preşedintelui sau, în cazul indisponibilităţii acestuia, prin constatarea îndeplinirii condiţiilor statutare.  În această situaţie, funcţia de vicepreşedinte va fi preluată de unul dintre membrii Consiliului director, prin alegeri interne.


b.      Are drept de vot Consiliului director.


Art.29 Secretarul general este ales de Adunarea generală pentru un mandat de patru ani, cu drept de realegere consecutiva pentru încă un mandat. Atributiunile acestuia sunt următoarele:

 1. Îndeplineşte activităţi de ordin tehnic şi de administrare a resurselor asociaţiei
 2. Răspunde de organizarea manifestărilor ASR
 3. Are drept de vot în Consiliului director

 

 

 

Comisia de cenzori


Art. 30 Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea generală şi are următoarele atribuţiuni:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei
 2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale
 3. poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot.

Art. 31 Trezorierul este responsabil cu gestionarea fondurilor asociaţiei şi susţine anual un raport în faţa Adunării generale.


Art.32 Procedura de alegere pentru organele asociaţiei:


a.      Consiliul director transmite membrilor asociaţiei o listă deschisă de propuneri, solicitându-se acordul pentru includerea pe lista de vot, precum si alte propuneri.
b. Consiliul director va selecta pentru listele de vot propunerile care au întrunit cel puţin 5% din adeziunile exprimate.
c. Persoanelor propuse li se cere acordul după care vor fi incluse pe lista de vot
d. Se constituie listele de vot, care se spun aprobării adunării generale.


Art. 33 Asociaţia îşi poate constitui filiale ca structuri teritoriale, cu un număr de minim trei membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei semnificative pe durata a doi ani consecutiv sau dacă,  prin activitatea sa,  contravine statutului APR.

 

Cap. V. Dizolvarea si lichidarea asociaţiei


Art. 34 Asociaţia se dizolvă prin votul a 2/3 din numărul membrilor, care hotărăsc şi asupra transmiterii patrimoniului asociaţiei către o altă asociaţie cu scopuri similare.

 

 

 

Cap VI. Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art.35 Se imputerniceste Dl Ionescu Ovidiu sa depuna suma de 400 RON reprezentand patrimoniu initial la constituire.

 

 

 

Asociati – Membrii fondatori

 

 

 

Ionescu Ovidiu                                                                       Cadar Rozalia          

 

 

                       

 

Paveloiu-Zorioara Crenguta                                                Kakso Erika

 

 

 

 

Baltaretu Lucia Andreea                                                        Pirvu Daniel

 

 

 

 

Popa Tatiana Georgeta                                                       Lavric Mirela Carmen

 

 

 

Toca Jolia                                                                              Batran Gheorghe Dorin

 

 

 

Ana Muntean                                                                         Stefan Cojocaru

 

 

 

Nedelcu Ligia Adelina                                                          Iagos Laszlo Endre

 

 

 

 

Iuhasz Edita                                                                          Crainic Rodica Dorina

 

Obiective statutare

Ball ChairObiectivele Asociaţiei Supervizorilor din România sunt:
a.    promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională,
b.    organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale,
Mai mult...

Statutul asociatiei

Panton ChairCap. I. Dispoziţii generale
Art.1 „Asociaţia Supervizorilor din România ( in continuare ASR) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin voinţa de asociere a membrilor semnatari.
Mai mult...
ASOCIATIA ROMANA DE SUPERVIZARE